Handig overzicht regelingen i.v.m. Coronavirus

[ENGLISH BELOW]

Wat doet Circuspunt?

De gevolgen van het coronavirus zijn groot, ook voor het circusveld. Circuspunt helpt door het veld op de hoogte te houden van de actuele ontwikkelingen en de regelingen die je kunnen helpen. Daarnaast heeft Circuspunt zich voor de lobby richting politiek en overheden aangesloten bij de Creatieve Coalitie en de Alliantie van Evenementenbouwers om een grotere stem te hebben in de vertegenwoordiging van de circussector in deze tijden van crisis. Het bestuur van Circuspunt heeft hieronder een overzicht gemaakt van informatie die jou kan helpen.

Het bestuur doet een oproep aan allen om elkaar te helpen. Heb je goede suggesties, links en informatie die ons en jouw collega’s kunnen helpen laat het dan weten: plaats het in de groep op Facebook of stuur het naar ons, zodat wij het op onze site kunnen plaatsen.

Regelingen die je kunnen helpen

Voor zzp’ers

 • De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in de knel komen door de Coronacrisis. Zzp’ers kunnen dit via hun gemeente aanvragen. Een inkomen wordt voor een periode van drie maanden aangevuld tot het sociaal minimum.. Neem voordat je TOZO aanvraagt contact op met de gemeente en check jouw situatie. De TOZO is verlengd tot en met augustus. Let op: bij TOZO 2 vindt wél een partnertoets plaats.
   

Voor ondernemers

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), oftewel werktijdverkorting.De werkgever waarvan over een aaneengesloten periode van 3 maanden tenminste 20% van de omzet weg valt, krijgt 90% van de loonkosten (met opslag van 30% voor werkgeverslasten) naar rato van de omzetdaling vergoed, indien de werknemer in dienst blijft.  Aanvraag moet bij het UWV worden gedaan.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Het gaat om een tegemoetkoming van €4000. Lees hier meer. Belangrijke extra informatie over de TOGS: de rechtsvorm ‘stichting’ kent geen eigenaar, dus het adres waar de stichting op ingeschreven staat is niet het privéadres van de eigenaar. De voorwaarde dat een onderneming niet geregistreerd mag staan op een privé-adres is hiermee dus niet relevant voor stichtingen.
 • De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.


Voor iedereen

 • Er is een eenvoudige manier om uitstel te krijgen voor het betalen van belasting. Dit geldt dus voor zowel inkomstenbelasting als voor de omzetbelasting (BTW). Bekijk alle informatie van de belastingdienst hier.
 • Ondersteuning volgens de tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157), tegen een verlaagd rentepercentage.
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft budget vrijgemaakt voor initiatieven binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen.

Houd de informatie van je gemeente nauwlettend in de gaten. Check altijd ook de meest actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Op de website van de Kamer van Koophandel is ook een overzicht te vinden van de maatregelen.

Wat kun je verder nog doen?

 1. Je voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of premie zorgverzekeringswet kan je laten aanpassen naar een lager niveau. De aanslag zal dan binnen twee weken worden aangepast. Je kan dat hier zelf regelen.
 2. Als je over 2020 een lager inkomen verwacht kun je ook de toeslagen laten aanpassen. Het kan ook zijn dat je door je lagere inkomen nu wel in aanmerking voor een toeslag. In beide gevallen regel je het wijzigen of aanvragen van een toeslag hier.
 3. Wil je in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, maar staat jouw code SBI code (bijv. 93299 Overige recreatie) er niet bij? Meld dat dan bij www.rvo.nl door dit formulier in te vullen.

Handige links

 • Check altijd de meest actuele informatie op de website van de Rijksoverheid.
 • Stand van zaken m.b.t. de regelingen, opgesteld door de Creatieve Coalitie.
 • De Kunstenbond legt uit hoe de regelingen voor zzp’ers werken.
 • Het NAPK heeft voor de podiumkunsten een Q&A-document Hierin worden vragen beantwoord als ‘Hoe kan ik gebruik maken van het noodfonds?’, ‘Hoe ga ik om met het uitbetalen van zzp’ers?’ en ‘Wat te doen met lopende/komende repetities?’.
 • De KVK stelde een pagina met veelgestelde ondernemersvragen.
 • Cultuur+Ondernemen heeft diverse handige checklists geschreven voor ondernemers.
 • Meer informatie over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren vind je hier op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of hier op de website van de Rijksoverheid.
 • Cultuureducatie en -participatie: wat mag wel en niet? Lees het hier op de site van LKCA.

Meldpunten

Meldpunt voor het Nederlandse circusveld
Om een grotere stem te hebben in de vertegenwoordiging van de circussector in deze tijden van crisis is Circuspunt voor de lobby richting politiek en overheden aangesloten bij de Creatieve Coalitie. De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft cijfers nodig om een goed beeld te krijgen van de gederfde inkomsten en de geleden schade in de culturele sector. Alleen zo kan er gekeken worden wat er mogelijk aan extra maatregelen nodig is naast de generieke landelijke regelingen (regelingen die voor iedereen gelden). Circuspunt roept het Nederlandse circusveld daarom op zowel de gederfde inkomsten als de geleden schade met ons te delen (anoniem). We kunnen dan zo goed als mogelijk inzichtelijk krijgen om welke bedragen dit specifiek voor de circussector gaat. Klik hier om naar het meldpunt te gaan.

Europese meldpunten

 • Tamás Lajos Szalay is hoofd van het bureau van de Europarlementariër Istvan Ujhelyi, onder andere initiatiefnemer van het in 2017 in Europa gestarte Big Top Label project (een onafhankelijk kwaliteitssysteem voor circussen). Dit project wordt ondersteund door de Federation Mondiale du Cirque en de European Circus Association. Er wordt een pakket ‘facts and arguments’ samengesteld om voor te leggen aan Europese beleidsmakers over de (financiële) schade die ontstaan is door het coronavirus. Uit zijn betrokkenheid bij circus roept de Hongaarse Europarlementariër het circusveld op om ervaringen, problemen en schade met hen te delen, zodat zij een compleet mogelijk beeld krijgen van wat er gaande is in Europa. Stuur daarvoor een mail naar Tamás Lajos Szalay via tamaslajos.szalay@europarl.europa.eu.
 • Circostrada roept op om geannuleerde voorstellingen en evenementen hier te melden.

Meldpunt voor zzp’ers
De Kunstenbond inventariseert de impact voor zelfstandigen in Nederland. Je kan hier jouw ervaringen met hen delen.

Vragen?

Je kan met specifieke vragen altijd bij Circuspunt terecht. Wij sturen je waar mogelijk door naar de juiste organisaties en/of personen. Stuur een mail naar info@circuspunt.nl.

Je kan je vraag ook stellen in de Facebookgroep die wij hebben opgericht voor het circusveld. Je kan daar je vraagstukken met elkaar delen en van gedachten wisselen. Misschien heeft die ene collega die je nog niet kende het antwoord al wel gevonden!

Naast de Circuspunt-Facebookgroep zijn er ook andere groepen en pagina’s waar je informatie en/of steun kan vinden:

  

N.B. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk te werk bij het opstellen en bijwerken van dit overzicht. Circuspunt aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten of onjuistheden in dit document. Ook kunnen aan de inhoud van het document geen rechten worden ontleend.


[ENGLISH]

What does Circuspunt do?

The consequences of the coronavirus are big, also for the circus field. Circuspunt helps by keeping the field informed about current developments and the arrangements that can help you. The board of Circuspunt has made an overview of information that can help you. We set up an information point on Facebook for questions and answers. The board appeals to everyone in the circus field to help each other. If you have any good suggestions, links and information that can help us and your colleagues, please let us know: post it in the group on Facebook or send it to us so we can post it on our site.

 

Regulations that can help you

For freelancers

 • The government will implement a temporary regulation with reasonable rules to support independent contractors (including self-employed professionals) and allow them to continue their operations. The regulation will be executed by municipalities. Self-employed professionals will have recourse to an expedited procedure allowing them to apply for additional income support, which will help them pay their costs of living for a three-month period. Under this regulation, their income will be supported up to the amount of the social minimum wage. Be aware that it isn’t clear yet if there will be a check afterwards.

For companies

 • A temporary regulation will be implemented to allow companies to apply for help in paying labour costs. Any company that expects to lose at least 20 percent of its revenue may apply to the Employee Insurance Agency for an allowance that will enable you to pay your employees’ wages for three months (up to a maximum of 90 percent of the company’s wages, depending on the loss of turnover)
 • The government will come up with a compensation regulation for affected sectors. This compensation is currently €4000.

 

For everyone

 • There are reasonable rules with respect to payment of taxes. Read more about the Dutch Tax Administrationmeasures to help entrepreneurs (in Dutch).
 • It will be easier to get a loan and interest rates will be lowered.
 • The government is implementing a compensation regulation with appropriate measures for companies active in the cultural sector.
 • The government will set up an emergency desk for entrepreneurs in the affected sectors.

These regulations are being developed as we speak, so always check the latest information on the websites of the governmentand your municipality. Also consult the Chamber of Commerce’s website. The Creatieve Coalitie also has made an overview about the regulations on their website.

What else can you do?

 1. You can lower your provisional tax assessment at the Tax Administration. You can change it here.
 2. If you expect to have a lower income in 2020, you could also check if you can change your benefits.

Registration points

Dutch circus
To represent the circus sector in these times of crisis, Circuspunt has joined the Creatieve Coalitie for lobbying politicians and governments. The Minister of Education, Culture and Science needs figures to get a good overview of the loss of income and damage suffered in the cultural sector. This is the only way to look at what additional measures may be required in addition to the generic national regulations (regulations that apply to everyone). Circuspunt therefore asks the Dutch circus field to share both their lost income and damage suffered (you can submit this data anonymously). This gives us the necessary insight about the impact of the corona virus on our sector.. Click here to go to the form.

European

 • Tamás Lajos Szalay is the head of the office of the European Member of Parliament Istvan Ujhelyi, among other things the initiator of the Big Top Label project (an independent quality system for circuses) that started in Europe in 2017. This project is supported by the Federation Mondiale du Cirque and the European Circus Association. A overview of facts and arguments is being put together to present to European policymakers about the (financial) damage caused by the corona virus. Out of his involvement in circus, the Hungarian MEP calls on the circus field to share experiences, problems and the amount of damage so that they can get a complete picture of what is going on in Europe. Send an email to Tamás Lajos Szalay via szalay@europarl.europa.eu.
 • Circostrada calls to report canceled performances and events here.

Freelancers
The Kunstenbond makes an overview of the impact for the self-employed in the Netherlands. You can share your experiences with them here.

 

Questions?

You can always contact Circuspunt with specific questions. Whenever possible we will forward you to the right organizations and/or persons. Send an email to info@circuspunt.nl.

You can also ask your questions in the Facebook group that we have set up for the circus field. There you can share your issues with each other and exchange ideas. Maybe that one colleague you did not know yet has already found the answer!

In addition to the Circuspunt Facebook group, there are also other groups and pages where you can find information and / or support:

  

Note: We take the utmost care in drawing up and updating this overview. Circuspunt does not accept any liability for damage resulting from any errors or inaccuracies in this document. Also, no rights can be derived from the content of the document.

Geplaatst in

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.